Ochrana osobních údajů

 1. Zpracovatel
  1. Firma DAB Trade, s.r.o. se sídlem Hrušovská 2969/13, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 25815806, DIČ: CZ25815806, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18619.
 2. Zásady zpracování osobních údajů
  1. Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů a jejich ochraně. Tento dokument bude pravidelně aktualizován.
  2. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů.
  3. Osobní údaje dětí (tedy osob mladších 15 let) zpracováváme, jen pokud za dítě jednal nejprve jeho rodič nebo jiný zástupce. Jako rodič nebo jiný zástupce dítěte nesete odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy a že dítě o zpracování osobních údajů námi i o jeho právech srozumitelně informujete.
  4. Zaručujeme, že zpracování osobních údajů zabezpečujeme standardními postupy a technologiemi. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů pravidelně kontrolujeme, případná slabá místa a vyhodnocujeme incidenty a používání takových bezpečnostních opatření, která lze rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k zpracovávaným údajům. Přijatá bezpečnostní opatření pravidelně aktualizujeme.
 3. Zpracovávané osobní údaje
  1. Identifikační údaje klienta (jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ a příp. další)
   • Účel: uzavření smlouvy, plnění smlouvy, objednávky, fakturace, atd.
   • Zákonnost: nezbytné pro splnění smlouvy, splnění dalších právních povinností (vedení účetnictví, atd.)
   • Doba zpracování: po dobu trvání smlouvy a dále min. 3 roky
  2. Kontaktní údaje klienta (e-mail, telefon)
   • Účel: běžná komunikace v rámci plnění smlouvy
   • Zákonnost: nezbytné pro splnění smlouvy
   • Doba zpracování: po dobu trvání smlouvy a dále min. 3 roky
  3. E-mail klienta
   • Účel: shromažďování e-mailů za účelem rozesílky newsletterů
   • Zákonnost: souhlas klienta
   • Doba zpracování: do odvolání souhlasu klienta
  4. Cookies, IP adresy
 (anonymní data)
   • Účel: zpracování statistik návštěvnosti webu
   • Zákonnost: oprávněný zájem
   • Doba zpracování: 26 měsíců
 4. Příjemci dat
  1. Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.
  2. Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:
   • partnerům zajišťujícím přepravu zásilek (jako jsou Uloženka s.r.o., Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., DHL Express (Czech Republic) s.r.o., PPL CZ s.r.o., Česká pošta, s.p.)
   • institucím pro tuzemské i zahraniční platby (jako je AKCENTA CZ a.s., Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s.)
  3. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, a to:
   • poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory (Apple Inc.,
   • institucím pro tuzemské i zahraniční platby (jako je AKCENTA CZ a.s., Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s.)
  4. V rámci zpracování dat o návštěvnosti webu a vyhodnocení naší podnikatelské činnosti využíváme tzv. cookies soubory a systémy následujících 3. stran pro zpracování sbíraných dat. Vaše data jsou přitom anonymní a předávání se týká pouze dat zjištěných měřícími kódy daných systémů. Někteří poskytovatelé přitom mohou být usazeni v 3. zemích.
   • Statistické a analytické systémy (Google Analytics, …)
   • Reklamní systémy (Google Adwords, Sklik, Facebook, …)
 5. Doba zpracování
  1. Dle platné legislativy (např. zákona 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o DPH č. 235/2004 Sb., zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. a dalších) jsme povinni uchovávat dokumenty ve stanovených lhůtách a dle zásad uchovávání údajů. Po uplynutí stanovených dob budou Vaše osobní údaje nevratně smazány a zlikvidovány.
  2. Jakékoli osobní údaje, které zpracováváme výlučně na základě Vašeho souhlasu, budeme zpracovávat pouze do okamžiku doručení písemného odvolání Vašeho souhlasu, popř. využití některého automatizovaného nástroje na našem webu (např. odhlášení novinek).
 6. Nechcete nebo nemůžete nám své údaje poskytnout?
  1. Osobní údaje, které od Vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí je z Vaší strany nezbytné pro poskytování našich služeb, nemůžeme vám související službu poskytnout.
 7. Provozní protokoly
  1. Pokud navštívíte naše webové stránky, naše servery (stejně jako většina webových stránek) automaticky zaznamenávají požadavky na naše webové stránky. Tyto protokoly serverů obvykle obsahují informace o vašem webovém požadavku, IP adrese, údajích prohlížeče, jazyku prohlížeče a datu a čase požadavku. Dále mohou také obsahovat jeden či více souborů cookie, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč. Přístup k těmto informacím mají pouze administrátoři a tato data nikdy nebudou využita k přímé identifikaci (slouží k odhalení technických problémů).
 8. Vaše práva
  1. Právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme
   • Máte právo na přístup k údajům a další související informace. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Vaše údaje Vám předáme zásadně elektronickou formou výpisů po prokazatelném ověření Vaší totožnosti pro zachování ochrany ostatních subjektů údajů.
  2. Právo na opravu
   • V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, máte právo si vyžádat jejich opravu. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.
  3. Právo na výmaz (být zapomenut)
   • Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné.
  4. Právo na omezení zpracování
   • Máte právo žádat omezení zpracování Vašich údajů dle čl. 18 GDPR.
  5. Právo na přenositelnost údajů (pouze při automatizovaném zpracování)
   • Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, pokud je zpracování prováděno automatizovaně.
  6. Právo odvolat souhlas
   • V případech, kdy ke zpracování vašich údajů vyžadujeme Váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).
 9. Chcete omezit marketing?
  1. Pokud jste nám udělil souhlas pro marketing nebo vám z jiného oprávněného titulu od nás chodí obchodní nabídky, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícími způsoby:
   • přímo v našich obchodních sděleních je včleněna možnost zastavení jejich zasílání,
   • můžete nám napsat, že odvoláváte Váš souhlas.
  2. Dovolujeme si upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme vás nadále kontaktovat kvůli realizaci objednávek, tedy můžeme stále využívat váš kontakt za účelem zasílání informací souvisejících s uskutečněnými objednávkami a pro jiné účely, než je marketing.
 10. Vaše ochrana
  1. Dovolujeme si upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme vás nadále kontaktovat kvůli realizaci objednávek, tedy můžeme stále využívat váš kontakt za účelem zasílání informací souvisejících s uskutečněnými objednávkami a pro jiné účely, než je marketing.
 11. Vaše práva
  1. Pokud se domníváte, že jakékoli osobní údaje, které o Vás vedeme, jsou nesprávné nebo neúplné, nebo chcete uplatnit, kterékoli ze svých práv, obraťte se na nás.
  2. Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost.
  3. Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:
   • Úřad pro ochranu osobních údajů
, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
, tel.: 234 665 111 web: https://www.uoou.cz/
 12. Cookies (volitelné)
  1. Používáním webu udělujete informativní souhlas s využitím cookies pomocí lišty v horní části prohlížeče (podle Evropské směrnice č. 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, resp. podle její novelizace směrnicí č. 2009/136/ES, v ČR transponované zákonem č. 468/2011 Sb., který s účinností od 1. ledna 2012 novelizoval zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZoEK“)), nebo používáním webu. Podle směrnice jde zejména o využívání cookies (tzv. "session cookies").
 13. Co to jsou „cookies“?
  1. „Cookies“ jsou malé datové soubory používané jako jedinečné identifikátory v komunikaci aplikací s Vaším webovým prohlížečem. Soubor cookie obsahuje anonymní informace. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.
  2. Soubory cookies mohou být nastaveny webovými stránkami, které navštěvujete („naše cookies“), nebo mohou být nastaveny organizací, která není vlastníkem webových stránek, jež si prohlížíte („cookies třetí strany“). Například mohou být nastaveny jinými webovými stránkami, které spouštějí obsah na stránce, kterou si prohlížíte, nebo nezávislou analytickou společností. Webové stránky mohou používat reklamní sítě třetí osoby k poskytování cílené reklamy. Tyto cookies mohou mít možnost sledovat vaše prohlížení různých stránek.
 14. Jak používáme cookies?
  1. Soubory cookies používáme ke zlepšení vašich uživatelských zkušeností s webem tak, že webovým stránkám umožníme, aby identifikovaly Váš prohlížeč, buď po dobu trvání vaší návštěvy (za použití relačních cookies), nebo pro opakované návštěvy (za použití trvalých cookies).
  2. Toto je užitečné např. při zobrazení nákupního košíku, historie procházení, skrytí obchodního sdělení, přihlášení apod.
  3. Naše webové stránky rovněž používají cookies pro behaviorálně cílenou reklamu, což nám umožňuje upravit reklamu a zajistit, že pro vás bude relevantní, a to na základě oblastí, které na naší webové stránce prohlížíte, a geografického umístění vaší adresy IP. Tyto cookies jsou umístěny reklamními sítěmi třetích osob s naším souhlasem.
 15. K čemu cookies používáme
  1. Na našem webu používáme tyto cookies:
   • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, zapamatování si nastavení, využívání služeb apod.
   • Statistické a diagnostické (např. Google Analytics) – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.
   • Reklamní - první i třetí strany. Jsou využívány pro behaviorální cílení reklamy podle zájmů. Když už se reklama musí zobrazovat (jako hlavní příjem pro web a tvorbu jeho obsahu), tak ať se uživateli / čtenáři zobrazují nabídky, které jej mohou skutečně zajímat.
 16. Co dělat, když nechcete používat soubory cookies
  1. Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Budete-li si to přát, můžete zablokovat některé nebo všechny soubory cookies nebo vymazat cookies, které již byly nastaveny. Všechny podrobnosti ohledně správy cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít na stránce www.aboutcookies.org, nebo:
  2. Musíte si však uvědomit, že pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z našich webových stránek, které jsou nezbytně nutné nebo zajišťují funkčnost a výkon, může se stát, že stránky nebude možné používat.
 17. Používáme Google Analytics
  1. Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.
  2. Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:
   • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
   • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
   • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat). Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google (vytvořit odkaz na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/).
 18. Jak zakázat sledování Google Analytics
  1. Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.
 19. Používáme cookies reklamních partnerů
  1. Google:
  2. Facebook:
  3. Seznam.cz:
   • Společnost Seznam.cz využívá cookie pro behaviorální cílení reklamy. Behaviorální reklama spočívá v zobrazování reklamy na internetových stránkách v závislosti na chování uživatelů na internetu (tématikou jimi navštívených stránek), za účelem zobrazení pouze takové reklamy, která by mohla konkrétního uživatele ve skutečnosti zajímat. Behaviorální reklama pracuje s informacemi, které jsou uložené v Cookies webových prohlížečů. Data uložená v těchto souborech jsou později rozdělena do několika charakteristických skupin (například AutoMoto, ženské weby, atd). Nemělo by se tedy stát, že fanouškovi fotbalu, který pravidelně sleduje výsledky utkání, se objeví reklama na kurzy baletu.
   • Behaviorální reklama a cookies
   • Odhlášení z behaviorální reklamy společnosti Seznam.cz
   • Technická podpora Seznam.cz
  4. Vypnutí zájmových reklam v desktopových zařízeních
   • Úroveň ochrany před cookies lze nastavit v prohlížeči, a to až na celkové blokování všech cookies z celého internetu. Zvyšuje to úroveň bezpečnosti, ale také to může zkomplikovat prohlížení internetových stránek nebo znemožnit přihlášení do některých stránek a služeb.
   • Nastavení pro přijímání cookies souborů se obvykle nachází v "Možnosti" nebo "Preference" v menu vašeho prohlížeče. Pro lepší pochopení tohoto nastavení vám mohou být užitečné níže uvedené odkazy. Také můžete použít nápovědu minoritní prohlížeče, na které zde neodkazujeme přímo.
   • Nastavení cookie v programu Internet Explorer
   • Nastavení cookie v programu Firefox
   • Nastavení cookie v programu Chrome
   • Nastavení cookie v programu Safari
  5. Vypnutí zájmových reklam v mobilních zařízeních
   • V iPhonu, iPadu nebo Androidu můžete změnit nastavení zařízení a upřesnit, zda chcete vídat online reklamy založené na zájmech.
   • Na iPhonu nebo iPadu: Přejděte do Nastevní -> Klepněte na Soukromí -> Klepněte na Reklamy a zapněte Omezit sledování reklam
   • Na Androidu (verze 2.2 a novější) a ve službách Google Play (verze 4.0 a novější): Přejděte na Nastavení Google -> Klepněte na Reklamy -> Klepněte na Odhlásit ze zájmově orientované inzerce a vyberte OK